Header Ads Widget

Giải pháp bảo hành điện tử

Giải pháp bảo hành điện tử được xây dựng trên nền tảng .NET và chạy trên giao diện website 24/24. Phần mềm quản lý bảo hành đơn giản với các chức năng tích hợp bảo hành bằng SMS và website đã được chuẩn hóa khi triển khai cho hàng loạt hãng điện tử lớn.


Các chức năng chính của giải pháp bảo hành điện tử
1. Quản lý tài khoản
 • Thông tin tài khoản đăng nhập hệ thống
 • Khởi tạo, chỉnh sửa, phân quyền tài khoản
 • Lữu trữ lịch sử đăng nhập, làm việc trên hệ thống
2. Quản lý mã sản phẩm
 • Nhập, xuất thông tin sản phẩm tự động bằng file mềm
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Tự động chuyển đổi thông tin trạng thái, thời hạn bảo hành khi khách hàng nhắn tin kích hoạt hoặc xuất kho
 • Tìm kiếm, lọc, phân loại sản phẩm....
 • Xuất file
3. Quản lý khách hàng
 • Nhập, xuất thông tin khách hàng mua sản phẩm
 • Lưu trữ thông tin khách hàng nhắn tin kích hoạt
 • Cập nhật, chỉnh sửa... thông tin khách hàng
4. Tra cứu thông tin bảo hành
 • Tra cứu thông tin bảo hành bằng website: khách hàng nhập mã sản phẩm hoặc thông tin bảo hành
 • Tra cứu thông tin bảo hành bằng SMS: khách hàng nhắn tin theo cú pháp đã mặc định trước
5. Cấu hình
 • Cấu hình hệ thống thông tin
 • Cấu hình tin nhắn đến, tin nhắn trả về cho khách hàng theo từng trường hợp đúng sai
 • Cấu hình các nội dung khác
6. Báo cáo
 • Báo cáo tình hình kích hoạt sản phẩm, khách hàng
 • Hệ thống báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp
Tin nhắn khách hàng nhắn tin kích hoạt sẽ tốn chi phí như sau:
- Đối với mạng Mobi, Vina, Viettel: 1000 vnd/sms
- Các mạng khác: 500 vnd/sms