Header Ads Widget

Tổng đài SMS miễn phí

Tổng đài SMS miễn phí là hệ thống SMS Gateway được khởi tạo miễn phí và dùng chung trong một Keyword chính gọi là Sub-Keyword.

Được cung cấp API miễn phí để thử nghiệm tích hợp cú pháp nhắn tin trên tổng đài ngắn nhằm đáp ứng các chức năng đăng ký, tra cứu, tích điểm, kích hoạt, xác thực, otp, verify...

Tổng đài SMS miễn phí


Đăng nhận xét

0 Nhận xét